English-Thai Machine Translation Models

โมเดลแปลภาษา อังกฤษ-ไทย จากชุดข้อมูลกว่า 1 ล้าน คู่ประโยค

v1.0 23 Jun 2020
model demo

สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้ทำการเทรนโมเดลแปลภาษา (Machine Translation) สำหรับการแปลภาษาใน 2 คู่ภาษา ไทย→อังกฤษ และ อังกฤษ→ไทย จากชุดข้อมูลคู่ประโยคในภาษาอังกฤษ-ไทย (scb-mt-en-th-2020) ซึ่งมีจำนวนกว่า 1 ล้านคู่ประโยค และได้วัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วย BLEU score กับข้อมูลชุดทดสอบจาก The International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT) ในปี 2015 ซึ่งเป็น คู่ประโยค อังกฤษ-ไทย ที่ได้จากการถอดคำพูด (Transcription) จาก TED Talk จากผลการทดสอบพบว่า โมเดลแปลภาษาสำหรับ ภาษาไทย→อังกฤษ (SCB_1M-MT_OPUS+TBASE) และ ภาษาอังกฤษ→ไทย (SCB_1M-MT_OPUS+TBASE) สามารถแปลภาษาได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าระบบแปลภาษาจาก Google Translation API (ทดสอบ ณ เดือนพฤษภาคม 2020)

Transformer

Transformer [Vaswani et al. 2017] เป็นโมเดลประเภท Sequence-to-Sequence ที่ออกแบบสำหรับการสร้างโมเดลแปลภาษา ซึ่ง Transformer นั้นถือว่า มีความแม่นยำสูงที่สุด ในปัจจุบัน (ปี 2020) อ้างอิงจากชุดข้อมูลทดสอบจาก จากงานประชุมทางวิชาการ Workshop on Statistical Machine Translation ปี 2013 (WMT2013) ในคู่ภาษา อังกฤษ→เยอรมัน

Transformer Evaluation

รูป 1: การวัดผลโมเดลแปลภาษาใน Architecture ต่างๆ บนชุดข้อมูลทดสอบจากงานประชุมวิชาการ WMT ในปี 2013 สำหรับคู่ภาษา อังกฤษ→เยอรมัน (WMT2013 en-de) ในช่วงระหว่างปี 2016 - 2020 (ข้อมูลจาก paperwithcode.com)

สำหรับการเทรนโมเดลนั้น ทางทีมวิจัย ได้เทรนโมเดล Transformer แบบ Base ซึ่งมีจำนวนพารามิเตอร์ทั้งหมดกว่า 74 ล้านพารามิเตอร์ และใช้ Python library fairseq จาก Facebook AI Research [Ott et al. 2019] โดยเทรนโมเดลบน NVIDIA DGX-1 ซึ่งเป็น Cluster ของ GPU NVIDIA V100

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการเทรนโมเดลครั้งนี้มาจาก ชุดข้อมูลคู่ประโยคภาษาอังกฤษ-ไทย (scb-mt-en-th-2020) ซึ่งมีจำนวน 1,001,752 คู่ประโยค จากแหล่งที่มาต่างๆเช่น การจ้างนักแปลภาษา แปลบทสนทนาจากภาษาอังกฤษเป็นไทย และการ Crawl ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวหรือองค์กร ที่มีเนื้อหาในทั้งสองภาษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ English-Thai Machine Translation Dataset

ผลการทดสอบ

การเปรียบเทียบ BLEU score และ n-gram precision ระหว่าง ผลการแปลของโมเดล Transformer Base ที่เทรนจาก ชุดข้อมูลคู่ประโยคจาก scb-mt-en-th-2020 (SCB_1M), ชุดข้อมูลคู่ประโยคจาก Open Parallel Corpus [Tiedemann et al. 2012] ในส่วนที่เป็นคู่ประโยคภาษาอังกฤษและไทย (mt-opus), ชุดข้อมูลคู่ประโยคที่รวมทั้ง scb-mt-en-th-2020 และ mt-opus (SCB_1M + MT_OPUS), ผลการแปลของโมเดลแปลภาษาเฉพาะการแปลจากอังกฤษ→ไทย จาก AI for Thai (aiforthai.in.th) และ ผลการแปลจาก Google Translation API (ทดสอบและวัดผลใน เดือนพฤษภาคม 2020)

สำหรับคู่ประโยคทีใช้ทดสอบ เป็นชุดข้อมูลทดสอบจาก IWSLT 2015 ประกอบด้วย 46 Transcript ที่มีการถอดคำและแปลในภาษาอังกฤษและไทย จาก TED Talk ระหว่างปี 2010 ถึง 2013 (tst2010-2013) รวมเป็น 4,242 ประโยค โดยใช้ SacreBLEU [Post et al. 2018] (case sensitive / case-insentive) สำหรับภาษาอังกฤษเป็น Target language และ BLEU4 [Papineni et al. 2002] สำหรับภาษาไทยเป็น Target language

Evaluation Result

ตัวอย่างการใช้ในภาษา Python

from fairseq.models.transformer import TransformerModel

MODEL_BASE_DIR = './SCB_1M+TBASE_th-en_spm-spm_32000-joined_v1.0/models/'
VOCAB_BASE_DIR = './SCB_1M+TBASE_th-en_spm-spm_32000-joined_v1.0/vocab/'
BPE_BASE_DIR = './SCB_1M+TBASE_th-en_spm-spm_32000-joined_v1.0/bpe/'

th2en = TransformerModel.from_pretrained(
      model_name_or_path=MODEL_BASE_DIR,
      checkpoint_file='checkpoint.pt',
      data_name_or_path=VOCAB_BASE_DIR,
      bpe='sentencepiece',
      sentencepiece_vocab=BPE_BASE_DIR + 'spm.th.model')

th2en.translate("งั้นเอาเป็นเวนติ แบล็คแอนด์ไวท์มอคค่าใส่นมสดกับวิปครีม จากสตาร์บัคส์สาขาห้างเบิร์ชวิลล์นะคะ")
Output:
so a venti black and white mocha with whole milk
and whipped cream from the starbucks at the birchville mall.

นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ได้เตรียม Jupyter Notebook สำหรับการทดสอบการรันโมเดล Machine Translation ได้โดยทันทีผ่าน Google Colaboratory

เวอร์ชัน

 • Version 1.0 (23 June 2020): โมเดล Pre-trained Transformer Base ที่เทรนจาก ชุดข้อมูลคู่ประโยคภาษาอังกฤษ-ไทย scb-mt-en-th-2020 เวอร์ชั่น 1.0

อ้างอิง

 • Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., … & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In Advances in neural information processing systems (pp. 5998-6008).
 • Ott, M., Edunov, S., Baevski, A., Fan, A., Gross, S., Ng, N., Grangier, D., & Auli, M. (2019). fairseq: A Fast, Extensible Toolkit for Sequence Modeling. NAACL-HLT.
 • Tiedemann, J. (2012). Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS. LREC.
 • Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J. (2002, July). BLEU: a method for automatic evaluation of machine translation. In Proceedings of the 40th annual meeting on association for computational linguistics (pp. 311-318). Association for Computational Linguistics.
 • Post, M. (2018). A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores. WMT.

ทดลองแปลด้วยโมเดล

0/1000
 
Our result
Result from Google Translate
Compare with Google Translate

ข้อจำกัดของโมเดล และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

จากการทดสอบโมเดลแปลภาษาเบื้องต้น พบว่ามีข้อจำกัดบางประการที่เกิดขึ้นได้จากโมเดลแปลภาษา ดังนี้

การแปลข้อความที่มีหลายบรรทัด (multi-line sentences)

>> en2th.translate("The people creating an oasis with seawater\nBy Chloe Berge and Sunny Fitzgerald")
"ผู้คนสร้างโอเอซิสด้วยน้ําทะเล By Chloe Berge และ Sunny Fitzgerald"

แนวทางการแก้ไข: เนื่องจากการรับข้อมูลจาก Textbox ข้อความอาจจะประกอบด้วยหลายบรรทัด โดยมีการแบ่งด้วย \n ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้อความยาวเกินข้อจำกัดของโมเดลแปลภาษา หรือมีผลการแปลที่ไม่ถูกต้องได้ ผู้ใช้สามารถแยกข้อความตาม \n แล้วจึงส่ง List ของข้อความที่ถูกแบ่ง ไปยังโมเดล โดยผลการแปลจะคืนค่าเป็น List ของผลการแปล

>> text_input = "The people creating an oasis with seawater\nBy Chloe Berge and Sunny Fitzgerald"
>> segments = text_input.split("\n")
>> segments
[ "The people creating an oasis with seawater",
"By Chloe Berge and Sunny Fitzgerald"]
>> results = en2th.translate(segments)
>> results
["ผู้คนสร้างโอเอซิสด้วยน้ําทะเล",
"โดย Chloe Berge และ Sunny Fitzgerald"]

การแปลข้อความเปล่า หรือ empty string และโมเดลได้ให้ผลแปลที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น

>> th2en.translate("")
"I don't think so."

>> en2th.translate("")
". ."

แนวทางการแก้ไข: ผู้ใช้สามารถระบุให้ข้อความที่เป็น empty string ไม่ส่งไปยังโมเดลแปลภาษา และให้คืนค่าเป็น empty string เหมือนเดิม

def translate_segment(text):
 if len(text.strip()) == 0:
  return ""

การแปลข้อความโดยที่ภาษาต้นทางของโมเดลไม่ตรงกัน เช่น การแปลด้วยโมเดล อังกฤษ→ไทย แต่ข้อความนำเข้าเป็นภาษาไทย

>> th2en.translate("ฉันอยากจองเที่ยวบินไปโตเกียว")
"I'd like to book a flight to Tokyo."

>> en2th.translate("ฉันอยากจองเที่ยวบินไปโตเกียว") # ข้อความนำเข้าควรเป็นภาษาอังกฤษ
"ไล่ระดับสี"

แนวทางการแก้ไข: เนื่องจากโมเดลถูกเทรนแยกกันในการแปลระหว่าง อังกฤษ→ไทย และ ไทย→อังกฤษ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ของข้อความนำเข้าว่าควรเป็นข้อความในภาษาต้นทางที่โมเดลได้ถูกเทรนมา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนี้

import re

def translate_en2th(text):
 if re.search(r"ก-๙", text):
  raise "Input text should be in English."

การแปลคำหนึ่งคำในภาษาอังกฤษอาจส่งผลให้โมเดลแปลผลได้ไม่ถูกต้อง

>> en2th.translate("method")
วิธีการ@ label

>> en2th.translate("methodology.")
กลไกComment

>> en2th.translate("cat")
แมวName

แนวทางการแก้ไข: ในบางกรณีการแปลคำหนึ่งคำอาจจะมีผลการแปลที่ไม่ถูกต้องได้ เนื่องจากชุดข้อมูลที่ใช้เทรนโมเดลมักจะเป็นในระดับประโยค การแก้ปัญหาเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการเพิ่ม “.” ต่อท้ายข้อความนำเข้า แล้วจึงทำการ post-processing ด้วยการลบ “.” ที่ต่อท้ายผลการแปล

>> en2th.translate("method.")
วิธีการ.

>> en2th.translate("methodology.")
ระเบียบวิธี

>> en2th.translate("cat.")
แมว

ดาวน์โหลด

SCB_1M+TBASE_en-th_moses-newmm_space_130000-130000_v1.0.tar.gz

Pre-trained en→th, word→word Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

1.75G
SHA256 d2fb125ba0283e93c8241...

Download

SCB_1M+TBASE_en-th_moses-spm_130000-16000_v1.0.tar.gz

Pre-trained en→th, word→bpe Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

1.09G
SHA256 4e8bb0a6323dc6c370d24...

Download

SCB_1M+TBASE_en-th_spm-newmm_space_16000-130000_v1.0.tar.gz

Pre-trained en→th, bpe→word Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

1.22G
SHA256 5ae3b712d97af0d1025e9...

Download

SCB_1M+TBASE_en-th_spm-spm_32000-joined_v1.0.tar.gz

Pre-trained en→th, bpe→bpe Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

667M
SHA256 016b9fb25f89c381271a0...

Download

SCB_1M+TBASE_th-en_newmm-moses_130000-130000_v1.0.tar.gz

Pre-trained th→en, word→word Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

1.75G
SHA256 7e255e2690964a6387909...

Download

SCB_1M+TBASE_th-en_newmm-spm_130000-16000_v1.0.tar.gz

Pre-trained th→en, word→bpe Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

1.1G
SHA256 9d1d3d7e30c9cdb91823e...

Download

SCB_1M+TBASE_th-en_spm-moses_16000-130000_v1.0.tar.gz

Pre-trained th→en, bpe→word Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

1.21G
SHA256 92a68c4b4902d5fb1fba7...

Download

SCB_1M+TBASE_th-en_spm-spm_32000-joined_v1.0.tar.gz

Pre-trained th→en, bpe→bpe Transformer Base Model v1.0 (SCB_1M)

667M
SHA256 69bec33d471114ef51a05...

Download