ข้อกำหนดและเงื่อนไขตกลงการใช้งาน

15 Sep 2020

เวอร์ชัน 1.0.0
15 กันยายน 2020

สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบันฯ”) ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขตกลงการใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ซึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้กำหนดข้อตกลงระหว่างสถาบันฯ และผู้ใช้บริการ ข้อมูล หรือคุณลักษณะใดๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) ของสถาบันฯ

1. คำนิยาม

คำหรือข้อความที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะมีขอบเขตความหมายตามหัวข้อคำนิยาม

1.1 “ชุดข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลที่มีคุณลักษณะใดๆ เหมือนกันนำมาจับกลุ่มรวมกัน

1.2 “โมเดล” หมายถึง ระบบสมการเชิงคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในปัญหา

1.3 “อุปกรณ์ประมวลผล” หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณระบบสมการเชิงคณิตศาสตร์

1.4 “บริการฯ” หมายถึง การบริการ ข้อมูล และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของสถาบันฯ

1.5 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง เอกสารที่ทางสถาบันฯ ออกและอัพโหลด ภายใต้ชื่อ “ข้อกำหนด” “เงื่อนไข” “นโยบาย” และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ข้อตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของทางสถาบันฯ จึงจะสามารถใช้บริการฯ ของทางสถาบันฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2.2 การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ถือว่า ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วย

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

สถาบันฯ ถือเอกสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม ตามดุลยพินิจสถาบันฯ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมมีผลบังคับใช้สมบูรณ์เมื่อสถาบันฯ ได้ทำการอัพโหลดหรือแก้ไขภายในเว็บไซต์ของสถาบันฯ การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับแก้ไขล่าสุดและข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม ฉบับแก้ไขล่าสุด การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของสถาบันฯ ตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่อัพโหลดภายในเว็บไซต์ของสถาบันฯ และให้ความระมัดระวัง ใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตราการรักษาความปลอดภัยของผู้ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด

5. การให้บริการฯ

5.1 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันฯ

5.2 สถาบันฯ ถือเอกสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจและนโยบาย ของสถาบันฯ ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

6. ชุดข้อมูล โมเดลและการบริการอุปกรณ์ประมวลผล

6.1 ชุดข้อมูลและโมเดลที่คิดค้นในนามสถาบันฯ สถาบันฯ อนุญาติให้ผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ เท่านั้น โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนต่อไม่ได้ นำไปให้อนุญาตใหม่ไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว

6.2 ในกรณีที่ผู้ใช้คัดลอก แก้ไขและดัดแปลงชุดข้อมูลและโมเดลที่คิดค้นในนามสถาบันฯ เพื่อทำสินค้าและบริการอื่นใด สถาบันฯ จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ในบริการฯ ที่สถาบันฯ เสนอต่อผู้ใช้ และจะไม่มีการโอนสิทธิต่างๆ ดังกล่าวไปให้แก่ผู้ใช้

6.3 ผู้ใช้ที่บริการอุปกรณ์ประมวลผล สถาบันฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้ก่อน ระหว่างหรือเสร็จสิ้นการประมวลผลในอุปกรณ์ประมวลผล ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

6.4 ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการฯ เกินจากขอบเขตของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการบริการฯ

6.5 สถาบันฯ อาจตรวจสอบรายละเอียดของการใช้งานจากผู้ใช้ หากสถาบันฯ เห็นว่า การใช้งานของผู้ใช้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว

6.6 หากสถาบันฯ เห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ สถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิของผู้ใช้ในการที่จะบริการฯ ในบางลักษณะ เช่น การระงับการเข้าถึงผู้ใช้ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

7. ข้อจำกัด

ผู้ใช้จะต้องกระทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ

7.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

7.2 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา

7.3 กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

7.4 กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

7.5 กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของบริษัท หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

7.6 กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 ข้างต้น

7.7 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

8. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

8.1 ผู้ใช้ที่ใช้บริการของสถาบันฯ ต้องยอมรับโดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้

8.2 สถาบันฯ อาจใช้มาตราการที่ทางสถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม หากทางสถาบันฯ ทราบว่าผู้ใช้ใช้บริการฯ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม โดยที่สถาบันฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของสถาบันฯ ต่อผู้ใช้และบุคคลอื่น ของการฝ่าฝืนดังกล่าว

8.3 กรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญเสียแก่สถาบันฯ หรือสถาบันฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่สถาบันฯ ทันทีที่สถาบันฯ ร้องขอ

9. การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ

9.1 สถาบันฯ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฏหมายทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้น และทางสถาบันฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

9.2 สถาบันฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้น ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ

9.3 สถาบันฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของบริษัทฯ เนื่องจากความประมาทสถาบันฯ (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของสถาบันฯ เนื่องจากความประมาทของสถาบันฯ (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) จะจำกัดไว้ที่จำนวนเงินรวมของค่าบริการที่ได้รับจากผู้ใช้ในเดือนปฏิทินที่เกิดค่าเสียหายดังกล่าวขึ้น

10. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

สถาบันฯ จะแจ้งหรือติดต่อผู้ใช้ฯ ตามความเหมาะสมที่บริษัทเห็นสมควร

11. กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และสถาบันฯ ที่เกี่ยวกับบริการฯ จะอยู่ภายใต้บังคับของเขตอำนาจเด็ดขาดของศาลประเทศไทยเป็นสำคัญ